Zadzwoń do nas

1. Wprowadzenie

Uprzejmie informujemy, że Modus Invest Sp. z o.o. przykłada ogromną wagę do ochrony prywatności oraz danych osobowych. Jako, że pragniemy zachować przejrzystość w zakresie przekazywanych Państwu wiadomości, poniżej umieszczamy wymagane prawnie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z ich treścią. W przypadku pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Wszelkie dane osobowe są przetwarzane przez Modus Invest Sp. z o.o., zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L Nr 119, zwanego dalej „RODO”.

2. Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Modus Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Śląska 54/5 81-310 Gdynia, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000929873, NIP: 9571138564, REGON: 520463080, zwana dalej „Administratorem”.

3. Cele i podstawy przetwarzania danych

Aby świadczyć Państwu usługi zgodnie z zakresem naszej działalności, Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Poniżej znajdzie Pan/Pani wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi:

 1. w przypadku wysłania zapytania przez formularz kontaktowy dostępny na naszej stronie internetowej,
 2. kontaktu z Administratorem poprzez np. telefon, e-mail, social media (np. facebook, linkedin, instagram, youtube),
 3. w celu umówienia się na spotkanie lub wizytę na budowie,
 4. w celach marketingowych,
 5. w celu realizacji usługi newsletter,
 6. w celu archiwalnym i dowodowym,

przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres email,
 • numer telefonu.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, a także który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest także art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator danych osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem spółki Modus Invest Sp. z o.o. jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z realizacją usług, np. gdy jakaś instytucja państwowa tego zażąda).

Podanie danych jest zawsze całkowicie dobrowolne, ale może okazać się niezbędne do podjęcia przez Panią/Pana akcji, do której przeznaczona jest dana czynność. Dla przykładu, aby uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące naszej oferty, konieczne jest podanie imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu email — bez tego nie jesteśmy w stanie przedstawić Panu/Pani oferty, lub aby mogli Państwo otrzymywać informacje marketingowe i newsletter, konieczne jest podanie adresu e-mail — bez tego nie jesteśmy w stanie przesyłać tych wiadomości.
Pozostałe przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie odrębnych klauzul informacyjnych akceptowanych przez Panią/Pana przy zawieraniu umowy.
Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

4. Pliki Cookies

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane na urządzeniu osoby odwiedzającej stronę internetową www.modusinvest.pl (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta osoba odwiedzająca naszą stronę).
Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony www.modusinvest.pl w różnych celach. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najważniejsze postaramy się opisać poniżej. Jeśli poniższe informacje byłyby niewystarczające, pozostajemy do dyspozycji:

 1. potwierdzenia, że zostali Państwo poinformowani o stosowaniu mechanizmu Cookies przez naszą stronę internetową,
 2. bezpieczeństwa — pliki Cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników. Służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych,
 3. dostosowywania zawartości strony internetowej do indywidualnych Pani/Pana preferencji (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej,
 4. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony www.modusinvest.pl,
 5. badania cech zachowania odwiedzających stronę poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe) w celu stworzenia ich profilu i dostarczeniu im reklam dopasowanych do ich prawdopodobnych zainteresowań, także wtedy,
  kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc.

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików Cookies na Państwa urządzeniu. W takiej sytuacji, korzystanie ze strony www.modusinvest.pl może być utrudnione.
Dodatkowo informujemy, że pliki Cookies mogą być przez Państwa usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego Pani/Pan korzysta.

5. Wycofanie zgody

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, w każdej chwili może Pan/Pani tę zgodę cofnąć. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych możliwe jest drogą elektroniczną lub tradycyjną. Dane do kontaktu: e-mail: biuro@modusinvest.pl, Modus Invest Sp. z o.o., ul. Śląska 54/5 81-310 Gdynia. Uprzejmie informujemy, że do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Pana/Pani dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem ich przetwarzania, przed cofnięciem zgody.

6. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że:

 • przesyłane do nas treści, np. za pośrednictwem formularza kontaktowego nie podlegają ocenie przez system informatyczny,
 • Państwa dane osobowe będą przekazywane następującym odbiorcom: podmiotom powiązanym z Administratorem osobowo lub kapitałowo, osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie umowy powierzenia zawartej z Administratorem (w tym współpracującym z Administratorem: podmiotom świadczącym obsługę IT, obsługę księgową, obsługę prawną, kurierom). Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie przepisów prawa lub decyzji danej instytucji państwowej będziemy zmuszeni przekazać Pana/Pani dane osobowe również innym podmiotom,
 • podane przez Państwa dane nie będą przez naszą spółkę przekazywane do państwa trzeciego,
 • podane przez Państwa dane będą przetwarzane przez spółkę Modus Invest Sp. z o.o. przez czas, który jest niezbędny, aby osiągnąć wyznaczony cel, tj. w przypadku przetwarzania danych na podstawie 6 ust 1 pkt a) RODO – do momentu odwołania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych; w przypadku przetwarzania danych na podstawie 6 ust 1 pkt f) RODO – do czasu wniesienia sprzeciwu, chyba, że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Szczegółowo zakres każdego z wyżej wymienionych praw wskazany został w art. 15-22 RODO,
 • posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

7. Postanowienia końcowe i zmiany Polityki prywatności

 • W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych,
 • Na obszar ochrony danych osobowych może mieć wpływ wiele uregulowań prawnych. W przypadku konieczności zmian zostaną one
  uwzględnione w tej Polityce prywatności, którą niezwłocznie zaktualizujemy.
 • Polityka prywatności obowiązuje od dnia 18.10.2021 r.
Akceptuję

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.